Menyatakan Dugaan -겠-

-겠-
Akhiran ini dilekatkan pada bentuk dasar kata kerja atau kata sifat untuk menyatakan dugaan. Apabila dilekatkan bersamaan
dengan akhiran bentuk honorifik -시- atau akhiran kala lampau -았/었-, maka -겠- dilekatkan setelah akhiran -시-
dan atau -았/었-.

1. 하늘에 구름이 많아요. 내일 비가 오겠어요. Langit berawan. Besok sepertinya akan hujan.
2. 피곤하시겠어요. 좀 쉬세요. Anda pasti lelah. Beristirahatlah.
3. 부디 씨는 시험을 잘 봐서 좋겠어요. Budi, (Anda) pasti senang karena Anda mengerjakan ujian dengan baik.
4. 이 케이크 정말 맛있겠어요. Kue tar ini sepertinya betul-betul enak.
5. A 어제는 정말 바빴겠어요. A Sepertinya kemarin betul-bentul sibuk.
6. B 네, 하지만 지금은 괜찮아요. B Ya, tetapi sekarang tidak.

 

Sumber : http://www.kf.or.kr/archives/book/book_view.do?p_cidx=2080&p_cfidx=9816